دسامبر

دسامبر 14, 2019

درباره ما کمی بدانید

پزوهش صنعت اتی نگر مجموعه ای است که کلیه خدمات مهندسی معکوس واسکن سه بعدی رابه شما ارایه میدهد دستگاه اسکن این مجموعه دستگاه c500 ازیکی […]
دسامبر 8, 2019

پرسه مهندسی معکوس

چرا ما اسکن سه بعدی یا اپتیک را در پرسه مهدسی معکوس انجام می دهیم جهت انجام یک پرسه مهندسی معکوس به این دلیل ما اسکن […]