درباره ما کمی بدانید

پرسه مهندسی معکوس
دسامبر 8, 2019
نمایش همه

درباره ما کمی بدانید

پزوهش صنعت اتی نگر مجموعه ای است که کلیه خدمات مهندسی معکوس واسکن سه بعدی رابه شما ارایه میدهد دستگاه اسکن این مجموعه دستگاه c500 ازیکی از کمپانی های بنام سازنده دستگاههای اسکن سه بعدی که شرکت SOLUTIONIXمی باشد.